Rewaloryzacja rezydencji

Remont pałacu w latach 1974 -1997

Pałac Raczyńskich w Rogalinie, od 1948 roku Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, już w latach 40-tych i 60-tych poddany został częściowym remontom i adaptacjom.  W 1973r. zapadła decyzja o remoncie generalnym rezydencji, która poza funkcją muzealną miała być miejscem reprezentacyjnych spotkań ówczesnych władz. Prace remontowo-adaptacyjne rozpoczęte w 1975 r. trwały z przerwami dwadzieścia trzy lata, przy czym w korpusie głównym rozpoczęły się dopiero w roku 1987. Nie uniknięto wówczas błędów wykonawczych, które wpłynęły negatywnie na możliwość kontynuacji remontu. 

Tak długi cykl realizacyjny spowodował ponadto, że nie tylko zdezaktualizowały się technicznie stare projekty, ale również koncepcja funkcjonalna. Tymczasem opracowanie nowej dokumentacji projektowej przez wiele lat uniemożliwiał brak dotacji z budżetu państwa.

Nowe założenia rewaloryzacji

Prowadzone w międzyczasie badania archiwalne i konserwatorskie pozwoliły na weryfikację dotychczasowych ustaleń, stając się podstawą opracowania nowego programu rewaloryzacji zespołu pałacowego oraz koncepcji funkcjonalnej uwzględniającej wymogi nowoczesnego muzealnictwa.