Regulamin zwiedzania Muzeum Pałacu w Rogalinie

Regulamin zwiedzania ekspozycji muzealnych

1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do przepisów niniejszego regulaminu oraz do zaleceń personelu.
2. Teren Muzeum jest chroniony oraz monitorowany.
3. Na teren Muzeum nie wolno wnosić przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych.
4. Szatnia służy do pozostawienia okrycia wierzchniego, plecaków, toreb, walizek, parasoli.
5. Szatnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy takie jak: dokumenty, biżuteria, pieniądze, urządzenia elektroniczne itp.
6. Muzeum nie przyjmuje do depozytu żadnego rodzaju broni.
7. Osoby przebywające na terenie Muzeum i będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek publiczny pozbawione zostaną prawa zwiedzania Muzeum bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
8. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum. Bilet wstępu należy zachować do kontroli przez cały czas zwiedzania.
9. Kasy muzealne są zamykane 30 minut przed zamknięciem Muzeum, a w Muzeum Zamku w Gołuchowie 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
10. Do momentu zamknięcia Muzeum osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę Muzeum, uwzględniając przy tym czas konieczny na odebranie odzieży i rzeczy przechowywanych w szatni.
11. Dzieci w wieku do lat 13 powinny przebywać w Muzeum pod opieką osób dorosłych.
12. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
13. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, a w przypadku dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
14. Zasady fotografowania i filmowania :
- zwiedzający Muzeum mogą fotografować i filmować eksponaty, ekspozycje i wnętrza, o ile przedmiot fotografowany i filmowany nie został wyraźnie oznaczony stosownym zakazem;
- fotografowanie i filmowanie w Muzeum jest możliwe pod warunkiem, że do celów tych nie używa się statywu oraz lampy błyskowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy fotografowania i filmowania okolicznościowego na terenie Oddziałów Muzeum w Gołuchowie i Śmiełowie, zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu nr 49/2017 z 16 sierpnia 2017 roku;
- uzyskane drogą fotografowania lub filmowania materiały wizualne nie mogą być publikowane i rozpowszechniane do celów komercyjnych bez zgody Muzeum.
15. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz:
- wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów w salach wystawowych;
- palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia w budynkach Muzeum;
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum oraz na teren parku przy Muzeum Sztuk Użytkowych, przy Muzeum Etnograficznym i przy Muzeum Pałacu w Rogalinie, za wyjątkiem psa przewodnika towarzyszącego osobom do tego uprawnionym;
- kopiowania eksponatów bez zgody Muzeum;
- wstępu na ekspozycję oraz na teren parków muzealnych (przy Muzeum Etnograficznym, Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Pałacu w Rogalinie, Muzeum Zamku w Gołuchowie, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie) osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
- wstępu osobom posiadającym przy sobie: broń palną, gazową, paralizatory, pojemniki z aerozolami, inne narzędzia, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób lub mienia Muzeum;
- utrudniania zwiedzania innym, w tym poprzez prowadzenie głośnych rozmów przy użyciu telefonów mobilnych;
- korzystania na ekspozycjach muzealnych z innych niż telefony mobilne urządzeń nadawczych, za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zwiedzania takich jak: smartfony, tablety, audioprzewodniki itp.;
- dotykania eksponatów, gablot muzealnych i innych ekspozytorów oraz biegania po ekspozycji.
16. W razie zajścia nieprzewidzianych utrudnień w zwiedzaniu, komunikacji lub pojawienia się okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu osób obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się dyspozycjom wydawanym przez personel Muzeum lub przedstawicieli innych służb, takich jak Policja lub Straż Pożarna.
17. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub wyproszenia poza teren Muzeum grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
18. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
19. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.mnp.art.pl oraz w kasach Muzeum.
20. Wnioski i skargi można składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61-746 Poznań lub drogą mailową: mnp@mnp.art.pl

 


PATRZ TEŻ: Regulamin zwiedzania parku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, Powozowni, Gabinecie londyńskim i galerii antenatów) mogą oprowadzać wyłącznie przewodnicy posiadający certyfikat wydany przez Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. Natomiast w Pałacu mogą oprowadzać wyłącznie przewodnicy Muzeum Pałacu w Rogalinie.