Audioprzewodniki

Regulamin korzystania z audioprzewodników w Muzeum Pałacu w Rogalinie

 1. Korzystanie z audioprzewodnika w Muzeum Pałacu w Rogalinie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Muzeum Pałac w Rogalinie jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników.
 3. Definicje:
  a) audioprzewodnik - urządzenie z wgraną audiowycieczką po wnętrzach pałacu w Rogalinie wraz z zestawem słuchawkowym
  b) wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika
  c) wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania korpusu pałacu w Rogalinie
 4. Wypożyczenie audioprzewodnika jest możliwe tylko w pałacu.
 5. Audioprzewodnik może wypożyczyć każdy, kto okaże bilet wstępu uprawniający do zwiedzania pałacu.
 6. Osoba niepełnoletnia może korzystać z audioprzewodnika pod opieką opiekuna, który wypożyczył audioprzewodnik.
 7. Sposób wypożyczenia:
  a) urządzenie można wypożyczyć w szatni pałacu po okazaniu biletu wstępu uprawniającego do jego zwiedzania
  b) Muzeum nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń; na wypożyczenie urządzeń nie obowiązuje rezerwacja
  c) urządzenie może być używane tylko we wnętrzach pałacowych – obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz
 8.  Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 9. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
  a) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem
  b) zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania w miejscu jego  wypożyczenia
  c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia
  d) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania
  e) pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania, a w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy
  f) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia audioprzewodnika
 10. Wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne i zawarte w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania pałacu
 11. Zwiedzający może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum w zakresie obsługi audioprzewodnika.

Audioprzewodniki dostępne są w języku polskim, angielskim, angielskim (uproszczonym), niemieckim, francuskim, hiszpańskim, ukrańskim, rosyjskim i chińskim. Dostępna jest również audiodeskrypcja.

Regulamin korzystania z tabletów w Muzeum Pałacu w Rogalinie

 1. Korzystanie z tabletu w Muzeum Pałacu w Rogalinie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Muzeum Pałac w Rogalinie jest właścicielem i dysponentem tabletów.
 3. Definicje:
  a) tablet - urządzenie z wgraną audio i video wycieczką po Galerii Obrazów w Rogalinie wraz z zestawem słuchawkowym
  b) wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z tabletu
  c) wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu tabletu do używania w czasie zwiedzania w Galerii Obrazów w Rogalinie
 4. Wypożyczenie tabletu jest możliwe tylko w Galerii Obrazów.
 5. Tablet może wypożyczyć każdy, kto okaże bilet wstępu do Muzeum Pałacu w Rogalinie obejmujący zwiedzanie Galerii Obrazów.
 6. Osoba niepełnoletnia może korzystać z tabletu pod opieką opiekuna, który wypożyczył tablet.
 7. Sposób wypożyczenia:
  a) urządzenie można wypożyczyć w szatni Galerii Obrazów po okazaniu biletu wstępu uprawniającego do jej zwiedzania
  b) Muzeum nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń; na wypożyczenie urządzeń nie obowiązuje rezerwacja
  c) urządzenie może być używane tylko we wnętrzach Galerii Obrazów – obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu tablet.
 9. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
  a) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem
  b) zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania w miejscu jego wypożyczenia
  c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia
  d) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania
  e) pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania, a w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy
  f) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia tabletu
 10. Wypożyczenie tabletu jest bezpłatne i zawarte w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania Galerii Obrazów.
 11. Zwiedzający może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum w zakresie obsługi tabletu.